منظور شما گراب هستش ؟گراب(صفحه ای با پس زمینه زرشکی) رو نشون نمیده ؟