اسم قحطی بوده گذاشته واسه پروژش؟:|
عجب آدمایینا.
ولی مودش فوق العادس واقعا.کیسش خیلی عروسکه.