اول درگاه pci express .....
دوم پاور .......
سوم پردازنده زیاد ضعیف نباشه تا باعث ایجاد گلوگاه نشه ......