واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من ایس خودم رو خریدم 315
ایول به خودم
تازه ار نمایندگیش خریدم اونم made by samsung که کره باشه نه چینی
از این بابتم مطمئنم