بسیار عالی بود شاهین جان :x فقط من موندم سایتی به عظمت TechSpot چطور تونسته رتبه اول رو به R9 290 بده حتی با اینکه معایبش از 780 Ti بیشتره... عجیبها :-/