عالی نوید جان فقط در منبع زیر 4770k قیمتش 350 دل ار ذکر شده.

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html