یادمه اون زمان گیگابایت با این حجم از سینک خنک کننده روی مادربرداش حسابی دلربا شده بود من که کف میکردم میدیدم مادربرد هارو و هر چی سینک ها عجیب غریبتر به نظر میومدم نمیدونم چرا بیشتر خوشم میومد.
...