1- دو ماژول 8 گیگ.
2- استفاده از چهار تا ماژول یا دو تا فرقی با هم نداره در هر صورت به صورت دو کاناله فعالیت خواهد کرد.
3- دو تا 8 گیگ آینده نگری بیشتری داره که بتونید در آینده اگر نیاز شد تعداد...