فیلم ش که خیلی مسئله داشت ! امیدوارم بازیش نداشته باشه .........