اصلاً چیز خوب با قیمت ارزون به نظر شما حداقل اینجا وجود خارجی داره ؟!!
شرایط شما خاصه . فیبر نوری هستی ، مخابرات هم نمیخوای بری . هزینه زیاد هم نمیخوای کنی، سرعت بالا هم میخوای ! چنین چیزی هم...