درود
بازی متال گیر تو لیست نیستش پس چه موقع منتشر میشه منظور متال گیر رایزن هستش:)