سلام
نهایت اورکلاکی که با این کارت کردی چقدر بود ؟ میشه به من هم یاد بدی؟