برای خرید رم تاپیک مجزا وجود داره , تایپک جدا ایجاد نشه...