شما زیاد خودشو ناراحت نکن الانم کسی تو صف نیست. واسه خرید. This is a joke