فیلم نبود و سریال بود ...
هیچ مسئله ای هم نداره و خیلی هم زیباست ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Tyrion رو خیلی خوب درست کردند.ولی سرسی رو نه...