سلام مدل مادربردتونم ذکر کنید تا ببینیم از رم 8 گیکی پشتیبانی میکن