به خاطر The Lats of Us حتما یه سر به کلوپ PS3 خواهم رفت

به خاطر Halo رفتم دو تا کلوپ Xbox ولی نداشتن !