چون نایابه وتقاضا زیاد شما باید دوبرار قیمت واقعیش قیمت بزاری ؟