ساعت های هوشمند هنوز زیادی اول راهی هستند! خیلی مونده تا به درد استفاده کردن بخورن.
مثل تبلت ها که تا ویندوز نداشته باشند، مفت گرونن.
کاسیو رو هم کلاً خیلی دوست دارم، یکی از ساعت های مچیم کاسیو هست...