اقا به نظر من فعلا خرید نکن تا بوجه به مبالغی که عطا جان فرمودند برسه .........