مسلم جان جسارت نباشه این کار ، کار شما نیست برادر من !
یک مادربرد هیرو Z87 روز اول ساعت اول به فنا دادید و برای این سیستم هم تقریباً مطمئن بودم به مشکل خواهید خورد و بهتون هم سر مشاوره...