8- تبلت شما عشق شماست
تبلت ها و گوشی های هوشمند به شما علاقه شدیدی دارند!!!
مانند یک معشوقه آن را به رخت خواب ببرید و با او بازی کنید!! تا وقتی که خوابتان ببرد سپس برای تنوع روی آن غلت بزنید و او...