من موقع خرید تلویزیون به این نتیجه رسیدم که منفعت همزمان فروشنده و کاربر امکان پذیر نیست!
فروشنده هم هی به ما میگفت پلاسما ببرین هم ارزونتره هم بزرگتره هم کیفیت ش همونه.من خودم هم دارم عالیه!
بعدا...