به نظر من اگر عنوان مطلب را عوض می کردید ، خیلی بهتر بود . باید می گذاشتید : " amd از اینتل ، زهر چشم گرفت " .