AVADirect تماما سیاستش کوچک کردن کامپیوترها و قطعات اونه و تو این زمینه تا به حال تلاش های زیادی به خرج داده و میشه گفت موفق هم بوده