بدترین اتفاقی که برای ما ایرانی ها افتاده ، عادت کردن به تورم و گران شدن هست. الان تو هر کشور دیگه بود ، جامعه به شدت در برابر این گرانی می ایستاد و از مسئولین مربوطه توضیح اساسی می خواست . ولی...