مرسی مقاله شبکه !

خیلی وقت بود دلمون میخواست !

برای تنظیم درست dns و گرفتن حداقل پینگ چه dns را پیشنهاد میدید ؟ همون 8.8.8.8 یا 4.2.2.2 معروف یا چیز دیگه ای ؟