با تشکر از عظیم جان !

در DNS ساختار سلسله مراتبی () نامگذاری وجود داره ! وقتی شما به سایتی مثله WWW.YAHOO.COM میرود ادرس به صورت .WWW.YAHOO.COM وجود داره ! نقطه در ابتدای ساختار قرار دارد و به...