برادر من !!!!

مگه هندونه اس که وزن ش میکنی !؟!؟

شما یا حرف ما رو باور داری یا نداری !

یا میدونی ایرانی جماعت چه شالاتانی هست یا نمیدونی !

من تو صنعت پاور ذی نف نیستم هر برندی بخری به اون...