والا من که با کلی زحمت و سختی از کنارش رد شدم. همچین ساده هم نبود. ~:>