داداش چه دلی داری شما رو این CPU همچین پاوری میبندی
پاسکال برند نیس
همچین برندی تو صنایع PSU نداریم
به هیچ وجه پاور تعمیری نبند
پاور قلب سیستمه
مثل سیستم عصبی آدم میمونه
تو فرض کن جریان برق...