7 خیلی خوب و استیبل بود ولی تا الان خرجون تر از 8.1 ندیدم