فکر ارتقاء کلی سیستم باشید با بودجه مناسب . ارزش ارتقاء روی این سیستم وجود ندارد .
تاپیک جان خسته نباشی عزیزم ;)