زیر 300 گرافیک واسه کاربرد گیم پول هدردادنه . به درد نمی خوره .