یاسر جان خبری از زمان عرضه note2 نداری ؟

بعد از استیبل شدن در بازار ایران ، پیش بینی میکنی چقدر قیمتش باشه ؟