سلام
چرا نصفه کاره ولش کردید؟؟!!
بابا داشتم تازه فیض میبردم!
بزار این سیستم بیفته زیر دستم ....!