سامان جان ایشون میگن خطشون فیبر نوری هست و هیچ شرکتی روی فیبر نوری اینترنت نمیده