من نسخه فینالش نصب کردم هیچ فرقی با نسخه قبلیش نداره به جزء چند تا تم که اضافه شده است.