قدرت پردازشی زیر مجموعه امکانات سخت افزاری محسوب میشه.
امکانات جانبی به جای سخت افزاری بگید فکرمی کنم بهتر باشه مثل دوربین.
معمولا میگن یه موبایل دارم که عکس های خوبی میگیره، نمیگن یه دوربین دارم...