من امتياز عالي دادم چون واقعا از حيث سرعت خبري رساني عالي عمل مي كنين و به موقع نيازهاي خبري عاشقان سخت افزار رو پاسخ ميدين
گرچه امتياز عالي تناقضي با بهتر شدن نداره و سخت افزار نشون داده كه هميشه ...