من خیلی خوب امتیاز دادم تا واسه عالی شدن تلاش کنیم