منم امتیاز خیلی خوب دادم چون هنوز تا عالی شدن کمی جا داره.