خدایا کاری کن سرانجام کار که طرفدارای AMD مارو نزنن دار !!!! مردونه باید جای دوتا ارم عوض بشه بدون تعصب !!!!