آقا ما هم amd داریم 955 x4 هم اینتل 2600k هر دو تاش خوبه بستگی به استفاده خود آدم داره اگه پول براتون مهم نیست intel صد درصد بهتره اما اگه قیمت به کارایی براتون مهمه amd بهتره از دوستان خواهش میکنم...