امیدوارم مین های گیگا هم این امکان رو داشته باشند (که حتما خواهند داشت)

دوستان haswell refresh با همون معماری Haswell ساخته میشه ؟