مهم اینه که قیمتی که به دست مصرف کننده تو ایران میرسه چقدره