نظر اساتید برا من محترمه.
منتها من خودم سایز تی وی رو فدای هرتز یا ریسپانس مونیتور نمیکنم.
من الان 3 ساله تلویزیون گزاشتم به جای مونیتور.
هیچوقت هم اذیت نشدم.
سایز زیر 40 برا من غیر قابل تحمله....