اگه مشکل بوجه نداری اون مدل 2850 رو تهیه کنید و اگر مشکل بوجه داری همون مدل 2370 رو ........

هر دو مدل از مال خودتون بهتره .......