آقا امیر بررسی خوبی بود
لطفا اگه میشه قیمت دستگاه رو در بازار ایران بگید!
همچنین چیپ گرافیکی مورد استفاده تو این دستگاه رو اعلام میکدید بهتر بود