پس احتملا در 4k از 980 بهتر خواهد بود.( الان از 970 بالاتر هست)